ชื่อ - นามสกุล :นายคำฝน แพงยา
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :